ต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ ศีขรภูมิ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ช่องทางเพื่อการประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับโรงเรียนในสังกัด
และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ผลงาน ของคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน
ในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ ศีขรภูมิ 2

ข่าวเด่นวันนี้




ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" สพป.สร.เขต 1
ตามที่ สพป.สร.เขต1 โดยทีม Smart Trainer
ได้กำหนดการประชุมนิเทศติดตาม
การจัดทำแผนการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ของโรงเรียนทั้ง 120 โรงเรียน
จึงขอความร่วมมือโรงเรียนกรอกข้อมูล
แผนการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
เพื่อประกอบการกำกับติดตามการนิเทศ
ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2558

รายชื่อ 120 โรงเรียน สพป.สร.1
ปฏิทินการนิเทศลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สพป.สร.1

ทีมที่ 1
กรอกข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 1(เมือง1,เมือง2,เมือง3)
ดูรายงานข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 1 (เมือง1,เมือง2,เมือง3)

ทีมที่ 2
กรอกข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 2(เมือง4)
ดูรายงานข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 2 (เมือง4)

ทีมที่ 3
กรอกข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 3 (เมือง5)
ดูรายงานข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 3 (เมือง5)

ทีมที่ 4
กรอกข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 4 (เมือง6,ศีขรภูมิ1)
ดูรายงานข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 4 (เมือง 6,ศีขรภูมิ1)

ทีมที่ 5
กรอกข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 5(ศีขร2)
ดูรายงานข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่5 (ศีขร2)

ทีมที่ 6
กรอกข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 6(ศีขรภูมิ3)
ดูรายงานข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 6(ศีขรภูมิ3)

ทีมที่ 7
กรอกข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 7(ศีขรภูมิ4)
ดูรายงานข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 7(ศีขรภูมิ4)

ทีมที่ 8
กรอกข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 8(ลำดวน)
ดูรายงานข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 8(ลำดวน)

ทีมที่ 9
กรอกข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 9(สำโรงทาบ1)
ดูรายงานข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 9(สำโรงทาบ1)

ทีมที่ 10
กรอกข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 10(สำโรงทาบ2)
ดูรายงานข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 10(สำโรงทาบ2)

ทีมที่ 11
กรอกข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 11(เขวาสินรินทร์)
ดูรายงานข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 11(เขวาสินรินทร์)

ทีมที่ 12
กรอกข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 12(จอมพระ1,จอมพระ2)
ดูรายงานข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 12(จอมพระ1,จอมพระ2)

ขอขอบคุณทุกโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูล




วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

ปฏิทินการนิเทศการวัดผลประเมินและการใช้หลักสูตรฯ

เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 กำหนดปฏิทินการออกนิเทศการวัดผลประเมินและการใช้หลักสูตรฯของโรงเรียนในสังกัด ดังนี้

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

ขอเชิญผู้บริหารประชุมพิจารณาความดีความชอบ

ขอเรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 เข้าประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ ในวันที่ 19 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมโฮบบายปรึก สวนป่ารีสอร์ท ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โดยขอความร่วมมือเตรียมข้อมูลและเอกสารต่อไปนี้เข้าประชุม
1. ดำเนินการตามหนังสือ สพป.สร 1 คลิกที่นี่การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ
หรือ คลิกที่นี่การเลื่อนค่าตอนแทนพนักงานราชการประจำปี (ระวังการให้ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับเงินเดือนเต็มขั้น กรณีเกษียณเต็มขั้นไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษโดยให้ใช้บัญชีหมายเลข 4)
2. แบบบัญชีหมายเลข 1,2,3,4,3/2 ดาวน์โหลดได้ที่จากเว็บของ สพป.สร.1 โดยคลิกที่นี่ (ฉบับปรินท์มีลายมือชื่อผู้บริหารลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมหนังสือนำส่ง)
3. แผ่นซีดีข้อมูลไฟล์ EXCELแบบบัญชีหมายเลข 1,2,3,4,3/2 (กรุณาอย่าปรับแก้ฟอร์มตารางในไฟล์เพื่อความสะดวกในการหลอมรวมข้อมูลระดับเครือข่าย , ให้เติมเลข 0 แทนเครื่องหมาย - เพื่อการประมวลผลข้อมูล)
4. ตรวจสอบข้อมูลในตารางของบัญชีต่างๆ ให้ครบถ้วนดังนี้ คือ ลงข้อมูลวันลา , คะแนนประเมินไม่มีทศนิยม , แต่ละบัญชีให้พิมพ์เรียงลำดับตามคำสั่งเลื่อนขั้นไม่เรียงลำดับความดีความชอบ  คลิกที่นี่ตรวจสอบลำดับที่การเลื่อนขั้นข้าราชการจากเว็บ สพป.สร.1
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นของโรงเรียน
6. บัญชีสรุปวันลา

แจ้งเพิ่มเติมโรงเรียนที่มีลูกจ้างประจำ(นักการฯ) ให้เตรียมเอกสารเพิ่มเติมได้แก่แบบประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ [ คลิกที่นี่ดาวน์โหลดแบบประเมิน ]