ต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ ศีขรภูมิ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ช่องทางเพื่อการประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับโรงเรียนในสังกัด
และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ผลงาน ของคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน
ในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ ศีขรภูมิ 2

ข่าวเด่นวันนี้
เว็บไซต์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 66 เครือข่ายศีขรฯ2

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

ปฏิทินการนิเทศการวัดผลประเมินและการใช้หลักสูตรฯ

เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 กำหนดปฏิทินการออกนิเทศการวัดผลประเมินและการใช้หลักสูตรฯของโรงเรียนในสังกัด ดังนี้

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

ขอเชิญผู้บริหารประชุมพิจารณาความดีความชอบ

ขอเรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 เข้าประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ ในวันที่ 19 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมโฮบบายปรึก สวนป่ารีสอร์ท ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โดยขอความร่วมมือเตรียมข้อมูลและเอกสารต่อไปนี้เข้าประชุม
1. ดำเนินการตามหนังสือ สพป.สร 1 คลิกที่นี่การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ
หรือ คลิกที่นี่การเลื่อนค่าตอนแทนพนักงานราชการประจำปี (ระวังการให้ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับเงินเดือนเต็มขั้น กรณีเกษียณเต็มขั้นไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษโดยให้ใช้บัญชีหมายเลข 4)
2. แบบบัญชีหมายเลข 1,2,3,4,3/2 ดาวน์โหลดได้ที่จากเว็บของ สพป.สร.1 โดยคลิกที่นี่ (ฉบับปรินท์มีลายมือชื่อผู้บริหารลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมหนังสือนำส่ง)
3. แผ่นซีดีข้อมูลไฟล์ EXCELแบบบัญชีหมายเลข 1,2,3,4,3/2 (กรุณาอย่าปรับแก้ฟอร์มตารางในไฟล์เพื่อความสะดวกในการหลอมรวมข้อมูลระดับเครือข่าย , ให้เติมเลข 0 แทนเครื่องหมาย - เพื่อการประมวลผลข้อมูล)
4. ตรวจสอบข้อมูลในตารางของบัญชีต่างๆ ให้ครบถ้วนดังนี้ คือ ลงข้อมูลวันลา , คะแนนประเมินไม่มีทศนิยม , แต่ละบัญชีให้พิมพ์เรียงลำดับตามคำสั่งเลื่อนขั้นไม่เรียงลำดับความดีความชอบ  คลิกที่นี่ตรวจสอบลำดับที่การเลื่อนขั้นข้าราชการจากเว็บ สพป.สร.1
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นของโรงเรียน
6. บัญชีสรุปวันลา

แจ้งเพิ่มเติมโรงเรียนที่มีลูกจ้างประจำ(นักการฯ) ให้เตรียมเอกสารเพิ่มเติมได้แก่แบบประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ [ คลิกที่นี่ดาวน์โหลดแบบประเมิน ]