ต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ ศีขรภูมิ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ช่องทางเพื่อการประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับโรงเรียนในสังกัด
และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ผลงาน ของคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน
ในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ ศีขรภูมิ 2

ข่าวเด่นวันนี้
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม


ปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64


เนื่องด้วยมีประกาศสพฐ. เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ฉบับใหม่ ทางสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน(สกก.) ได้ปรับปรุงเกณฑ์ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องประกาศใหม่ ดังกล่าวดังนี้


1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่]

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] ….. เพิ่มรายละเอียดเกณฑ์สวดมนต์แปล…..

Dowmload เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีจากตัวอย่าง - เสียงของพระภิกษุชาวอังกฤษ - เสียงของพระภิกษุชาวไทย

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] …….เพิ่มภาคผนวค โน๊ตเพลงดนตรีไทย………..

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วันที่ 6 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] …. แก้ไขแอโรบิก….

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] …แก้เกณฑ์การแข่งขัน Impromptu Speech…

9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]

10. ปฐมวัย วันที่ 30 มิถุนายน 2557 [คลิกที่นี่ ]

11. การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) วันที่ 11 กันยายน 2557 [คลิกที่นี่ ] …. แก้ไข หน้าที่ 2 (ตัวหนังสือสีแดง) ..

12. การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ) วันที่ 30 มิถุนายน 2557 [คลิกที่นี่ ]


 

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

ปฏิทินการนิเทศการวัดผลประเมินและการใช้หลักสูตรฯ

เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 กำหนดปฏิทินการออกนิเทศการวัดผลประเมินและการใช้หลักสูตรฯของโรงเรียนในสังกัด ดังนี้

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

ขอเชิญผู้บริหารประชุมพิจารณาความดีความชอบ

ขอเรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 เข้าประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ ในวันที่ 19 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมโฮบบายปรึก สวนป่ารีสอร์ท ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โดยขอความร่วมมือเตรียมข้อมูลและเอกสารต่อไปนี้เข้าประชุม
1. ดำเนินการตามหนังสือ สพป.สร 1 คลิกที่นี่การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ
หรือ คลิกที่นี่การเลื่อนค่าตอนแทนพนักงานราชการประจำปี (ระวังการให้ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับเงินเดือนเต็มขั้น กรณีเกษียณเต็มขั้นไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษโดยให้ใช้บัญชีหมายเลข 4)
2. แบบบัญชีหมายเลข 1,2,3,4,3/2 ดาวน์โหลดได้ที่จากเว็บของ สพป.สร.1 โดยคลิกที่นี่ (ฉบับปรินท์มีลายมือชื่อผู้บริหารลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมหนังสือนำส่ง)
3. แผ่นซีดีข้อมูลไฟล์ EXCELแบบบัญชีหมายเลข 1,2,3,4,3/2 (กรุณาอย่าปรับแก้ฟอร์มตารางในไฟล์เพื่อความสะดวกในการหลอมรวมข้อมูลระดับเครือข่าย , ให้เติมเลข 0 แทนเครื่องหมาย - เพื่อการประมวลผลข้อมูล)
4. ตรวจสอบข้อมูลในตารางของบัญชีต่างๆ ให้ครบถ้วนดังนี้ คือ ลงข้อมูลวันลา , คะแนนประเมินไม่มีทศนิยม , แต่ละบัญชีให้พิมพ์เรียงลำดับตามคำสั่งเลื่อนขั้นไม่เรียงลำดับความดีความชอบ  คลิกที่นี่ตรวจสอบลำดับที่การเลื่อนขั้นข้าราชการจากเว็บ สพป.สร.1
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นของโรงเรียน
6. บัญชีสรุปวันลา

แจ้งเพิ่มเติมโรงเรียนที่มีลูกจ้างประจำ(นักการฯ) ให้เตรียมเอกสารเพิ่มเติมได้แก่แบบประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ [ คลิกที่นี่ดาวน์โหลดแบบประเมิน ]