ต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ ศีขรภูมิ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ช่องทางเพื่อการประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับโรงเรียนในสังกัด
และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ผลงาน ของคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน
ในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ ศีขรภูมิ 2

ข่าวเด่นวันนี้
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" สพป.สร.เขต 1
ตามที่ สพป.สร.เขต1 โดยทีม Smart Trainer
ได้กำหนดการประชุมนิเทศติดตาม
การจัดทำแผนการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ของโรงเรียนทั้ง 120 โรงเรียน
จึงขอความร่วมมือโรงเรียนกรอกข้อมูล
แผนการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
เพื่อประกอบการกำกับติดตามการนิเทศ
ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2558

รายชื่อ 120 โรงเรียน สพป.สร.1
ปฏิทินการนิเทศลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สพป.สร.1

ทีมที่ 1
กรอกข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 1(เมือง1,เมือง2,เมือง3)
ดูรายงานข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 1 (เมือง1,เมือง2,เมือง3)

ทีมที่ 2
กรอกข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 2(เมือง4)
ดูรายงานข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 2 (เมือง4)

ทีมที่ 3
กรอกข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 3 (เมือง5)
ดูรายงานข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 3 (เมือง5)

ทีมที่ 4
กรอกข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 4 (เมือง6,ศีขรภูมิ1)
ดูรายงานข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 4 (เมือง 6,ศีขรภูมิ1)

ทีมที่ 5
กรอกข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 5(ศีขร2)
ดูรายงานข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่5 (ศีขร2)

ทีมที่ 6
กรอกข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 6(ศีขรภูมิ3)
ดูรายงานข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 6(ศีขรภูมิ3)

ทีมที่ 7
กรอกข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 7(ศีขรภูมิ4)
ดูรายงานข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 7(ศีขรภูมิ4)

ทีมที่ 8
กรอกข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 8(ลำดวน)
ดูรายงานข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 8(ลำดวน)

ทีมที่ 9
กรอกข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 9(สำโรงทาบ1)
ดูรายงานข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 9(สำโรงทาบ1)

ทีมที่ 10
กรอกข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 10(สำโรงทาบ2)
ดูรายงานข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 10(สำโรงทาบ2)

ทีมที่ 11
กรอกข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 11(เขวาสินรินทร์)
ดูรายงานข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 11(เขวาสินรินทร์)

ทีมที่ 12
กรอกข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 12(จอมพระ1,จอมพระ2)
ดูรายงานข้อมูล ระยะที่ 1 ทีมนิเทศที่ 12(จอมพระ1,จอมพระ2)

ขอขอบคุณทุกโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูล
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประชาสัมพันธ์การประชุม และการจัดเตรียมข้อมูลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2555

ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดศีขรฯ2
ประชุมในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ร.ร.บ้านตรมไพร

และขอเชิญคณะกรรมการคุมสอบ NT (ศีขรฯ2ที่จะไปคุมสนามสอบศีขรฯ1)
ประชุมในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ร.ร.บ้านตรมไพร

และขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายฯศีขรภูมิ 2 จัดเตรียมข้อมูลบัญชีรายชื่อ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และนำส่งเครือข่ายฯ ในวันประชุมกรรมการคุมสอบ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ก่อนเวลา 14.00 น. ณ ร.ร.บ้านตรมไพร
เพื่อจัดเตรียมข้อมูลให้สนามสอบ

และให้โรงเรียนเตรียมจำนวน นร. ชั้น ป.1,2,4,5, ม.1,2 ที่จะสอบ LAS
พร้อมจัดเตรียมรายชื่อประธานสนามสอบ กรรมการกลาง
รายชื่อครูที่จะสลับสนามคุมสอบ LAS ในวันที่ 5 มีนาคม 2556
สลับระหว่างโรงเรียนในเครือข่าย ห้องสอบละ 1 คน
 และกรรมการสอบสอบอ่าน/เขียน/คิดคำนวณ ป.3 วันที่ 6 มีนาคม 2556 (ห้องละ 3 คน)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น