ต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ ศีขรภูมิ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ช่องทางเพื่อการประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับโรงเรียนในสังกัด
และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ผลงาน ของคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน
ในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ ศีขรภูมิ 2

ข่าวเด่นวันนี้
เว็บไซต์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 66 เครือข่ายศีขรฯ2

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประชาสัมพันธ์การประชุม และการจัดเตรียมข้อมูลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2555

ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดศีขรฯ2
ประชุมในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ร.ร.บ้านตรมไพร

และขอเชิญคณะกรรมการคุมสอบ NT (ศีขรฯ2ที่จะไปคุมสนามสอบศีขรฯ1)
ประชุมในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ร.ร.บ้านตรมไพร

และขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายฯศีขรภูมิ 2 จัดเตรียมข้อมูลบัญชีรายชื่อ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และนำส่งเครือข่ายฯ ในวันประชุมกรรมการคุมสอบ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ก่อนเวลา 14.00 น. ณ ร.ร.บ้านตรมไพร
เพื่อจัดเตรียมข้อมูลให้สนามสอบ

และให้โรงเรียนเตรียมจำนวน นร. ชั้น ป.1,2,4,5, ม.1,2 ที่จะสอบ LAS
พร้อมจัดเตรียมรายชื่อประธานสนามสอบ กรรมการกลาง
รายชื่อครูที่จะสลับสนามคุมสอบ LAS ในวันที่ 5 มีนาคม 2556
สลับระหว่างโรงเรียนในเครือข่าย ห้องสอบละ 1 คน
 และกรรมการสอบสอบอ่าน/เขียน/คิดคำนวณ ป.3 วันที่ 6 มีนาคม 2556 (ห้องละ 3 คน)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น